این کلاس فرصتی به کودکان می دهد تا از ابزارهای مختلف استفاده کرده، وسایل را تعمیر و قطعات را به هم وصل نمایند و مسائل مکانیکی ساده را حل کنند.کودکان در این کلاس میتوانند توانایی حل مسئلهی خود را تقویت کنند و به درک خود از اصول حاکم بر دنیای فیزیکی عمق بخشند. برخی  از فعالیتهایی که دراین کلاس صورت میگیرد شامل کار با چوب،کار با سفال، جدا سازی قسمتهای مختلف یک وسیله و دوباره سر هم کردن آن میباشد.