کارگاه پروژه به کودکان فرصت میدهد تا به یک موضوع از جهات مختلف بنگرند. کودکان میتوانند در بازههای زمانی نسبتا طولانی بر روی یک موضوع پژوهش کنند و کار مستقل و خلاقانه ی خود را پیش ببرند. کودکان در گروهی دوستی به یادگیری مشارکتی می پردازند و مهارتهای خود رهبری و دیگر رهبری خود را نیز ارتقاء می بخشند. در هر پروژهای که صورت میگیرد کودکان از زوایای هنری، تاریخی، فیزیکی ، مکانیکی  به  کار خود مشغول میشوند و در نهایت تولید و ارائهی واقع گرایانهی خود از پروژهای که در اختیار داشتند را ارائه میدهند.