مجموعه فعالیتهای این کلاس به گونهای طراحی شده است که کودکان در طی انجام فعالیتها به ارتقاء هوش درون فردی خود میپردازند. این کلاس فرصتی به آنها میدهد تا به تصویری روشن از خود، احساسات، رفتارها، علایق، نیازهای خود دست یابند و جعبهی گنج درونی خود را مرحله به مرحله پرورش دهند.