در این کلاس کودکان با مهارتهای پایه مورد نیاز برای دبستان آشنا می شوند . تاکید ما در این کلاس بر روی مهارت های ذهنی پیش شناختی و دقت و تمرکز میباشند. کودکانمان با انواع بازیها به صورت عملی و بازی گونه با مفاهیم پایه ریاضی و علوم آشنا میشوند و مهارتهای دقت و تمرکز مانند ادراک بینایی، ادراک شنیداری ، آگاهی فضایی در آنها تقویت می شود و همچنین تفکر منطقی و حل مساله مهارت تشخیص و استدلال کردن و اندیشیدن در این کلاس پرورشی داده میشود.