مهارتهای زندگی شامل آن دسته از مهارتهای شخصی و اجتماعی است که دانشآموزان باید آنها را فرا بگیرند تا بتوانند در مورد خود و انسانهای دیگر به طور موثر عمل کنند و با چالشها و ضروریات روزمرهی خود کنار بیایند. در این کلاس دانشآموزانمان با مهارتهایی چون مهارت تصمیمگیری، مهارت حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط مؤثر، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی، خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت مقابله با هیجانات، مهارت مقابله با استرس و کنترل خشم آشنا میشوند. این کلاس منجر به تقویت عزت نفس و رشد همه جانبهی کودکان میگردد تمامی این مهارتها در قالب بازی و نمایش و داستان و فعالیتهای عملی آموزش داده میشود و حیطههایی  چون عواطف و هیجانات، شناختی و فراشناخت، اجتماعی، اخلاقی و مدیریت و رهبری را پوشش میدهد.