شکلگیری هویت فرهنگی از موضوعات بسیار مهم در امر تعلیم و تربیت است که در کلاس تاریخ و فرهنگ دانش آموزان با مفهوم هویت ملی و جهانی و سیر تاریخی شکل گیری آن آشنا میشوند. در این کلاس دانش آموزان با میراث فرهنگی- تاریخی و حمایت از آن، شخصیتهای تاریخی و عبرت آموزی از آن، فرهنگ اقوام ایرانی و احترام به ارزشها و عقاید، میراث معنوی و مناسبتهای مهم ایرانی، اسلامی و ملی، شکلگیری تمدنها  و سیر تاریخ، نماد و زبان کشورها و احترام به آنها، میراث فرهنگی-تاریخی ملل، میراث معنوی و مناسبتهای کشورهای مختلف و احترام به آنها آشنا میشوند. همچنین این کلاس منجربه پرورش هوش فرهنگی نیز میشود.دانش آموزان در این کلاس با فعالیتهای عملی به تجربهی شناخت فرهنگهای گوناگون میپردازند. در این کلاس حیطههایی چون، هویت ملی و جهانی، اجتماعی، اخلاقی، زیبایی شناسی، شناختی و زبانی-کلامی پوشش داده میشود.