بازی مهمترین بخش از زندگی کودکان است، بازی در تقویت جسم و روح تاثیر زیادی دارد. دانش آموزان در جریان بازی چگونگی برقراری ارتباط با دیگران را میآموزند که دریچهای برای بیان احساسات و عواطف آنها میباشد. دانش آموزان در فرایند بازی مفهوم شریکشدن، احترام به دیگران، رعایت قوانین، مسئولیتپذیری، صبر، مهربانی و بخشش را تمرین میکنند. بازی وسیلهی خوبی است برای درک بیشتر دنیای دانشآموزان. در زمان بازی آزاد دانش آموزانمان میتوانند اسباببازیهای مورد علاقهی خود را با توجه به معیارهای سلاله با خود به مدرسه بیاورند و با دوستانشان لحظات شادی را تجربه کنند. در زمان بازی آزاد بیشتر حیطهها از جمله حیطهی اجتماعی، عاطفی، زبانی- کلامی، خودمدیریتی، شناختی و فراشناختی، جسمی-حرکتی، اخلاقی پوشش داده میشود و از این جهت زمان بازی آزاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.