کوهنوردی یکی از ورزشهای مفرح و بسیار مفیدی است که علاوه بر تأثیرات جسمانی، بر روی ذهن و روان دانش آموزان نیز تاثیر مثبتی بر جای میگذارد. حضور در فضای ساکت و دلنشین کوهستان باعث میشود کودکانمان به آرامش ذهنی دست یابند و بر میزان صبر و استقامت و اعتماد به نفس آنها افزوده میشود. علاوه بر نکات ذکر شده کوهپیمایی لذت کشف، ماجراجویی و ارتباط با طبیعت را در دانش آموزانمان پرورش میدهد.کودکانمان در روز کوهنوردی میآموزند که آنچه را به همراه دارند بین همهی  اعضای گروه تقسیم کنند. میآموزند که تمرین صبوری کنند و برای احترام به یکدیگر در گروه صبر نمایند. ما در این حرکت ورزشی راهی را میرویم که رقابت ندارد بلکه  مهارتهای اجتماعی در آنها پرورش مییابد. در هر جلسه از کوهنوردی کودکانمان به فعالیتهای متنوع مانند مشاهدهی طبیعت، نقاشی در کوه، آب بازی و فعالیتهای مفرح دیگر میپردازند و میآموزند که عاشق طبیعت باشند.کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. در این فعالیتها سعی بر آن داریم حیطههایی چون، جسمی ـ حرکتی، اجتماعی، زیست محیطی، زیبایی شناسی پوشش داده شود.