یکی از مهارتهای مهم در این بازه ی سنی، آشنایی دانش آموزان با مفهوم سواد مالی و مهارتهای مرتبط با آن است. برای درک بهتر این مفاهیم، در مدرسه بانکی راه اندازی شده است که هر دانشآموز دفترچه حسابی دارد و به صورت هفتگی پولهای توجیبی خود را در بانک پس انداز میکند. از جمله فعالیتهایی که در بانک انجام میشود میتوان به خرید کتاب مورد علاقه و بازیهای فکری، انجام کارهای خیریه و راه اندازی یک کسب و کار اشاره کرد. در فرایند بانک اهدافی چون ذهنی- شناختی، مدیریت و رهبری و اقتصادی پوشش داده می شود.