نشست فعالیتی روزانه است که شامل تمام اعضا کلاس می شود که در آن  درباره ی مسائل گوناگون و مناسبتها با بکدیگر گفتگو میکنند و تصمیماتی گرفته می شود. نشست یک جو حمایت آمیز فراهم می آورد که در آن دانش آموزان می توانند با دلگرمی و اعتماد، مسائل و مشکلات خود را بیان کرده و به ارائه ی راهحل میپردازند. یکی از مراحل مهم نشست، تشکر کردن و شکرگزاری می باشد که در هر جلسه  دانش آموزانمان برای یک  موضوعی از دوستان خود تشکر می کنند. دانش آموزانمان در نشست ها می آموزند خوب گوش کنند و به تفاوتهای فردی احترام میگذارند. همچنین   با یکدیگر تعامل برقرار کرده و با دوستانشان  همدلی می کنند  نشست های روزانه باعث میشود که عزت نفس کودکانمان افزایش یابد و خود را فردی موثر در گروه و جامعه بدانند.