خواندن داستان نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت دانشآموزان دارد و در  زمینههای زبان آموزی و آموختن کلمات تازه و گسترش گنجینهی لغات نقش به سزایی دارد. دانش آموزانمان فعالیتهای متنوعی را در راستای علاقهمند سازی به کتاب تجربه میکنند تا بتوانند از طریق قصه، شعر خوانی، و گوش کردن به آنها و بازگو کردن آن و انجام فعالیتهای متنوع مرتبط با آن کتاب، به بیان احساسات، افکار و آموختههای خود بپردازند. برخی از فعالیتهای کتابخوانی شامل: ایستگاه مجله و کتاب، جشنواره کتاب، کتابخوانی سریالی، بلند خوانی، نقد کتاب، دعوت از نویسندگان کودک، امانت کتاب، اهدای کتاب و فعالیتهای خیریه میباشد.  داستانها با اهدافی از پیش تعیین شده برای دانش آموزانمان انتخاب میشود تا تفکر و تخیل کودکان و همچنین ارزشهای اخلاقی مانند راستگویی، صبر، بخشش، مهربانی و سپاسگزاری را بیاموزند. همچنین در فرایند کتابخوانی دقت و ادراک شنیداری دانش آموزان تقویت می گردد. علاوه بر کلاسهای کتابخوانی دانشآموزان زمان کتابخانه نیز دارند که خود کتابی را انتخاب کرده و به خانه میبرند.