شنا ورزشی است که از نظر حسی و فیزیکی تاثیر مثبتی بر روی کودکان دارد. در کلاس شنا دانشآموزانمان به فعالیتهای متنوع و مفرح میپردازند که باعث تقویت و رشد مهارتهای ادراکی- حرکتی آنها میگردد. در فرایند شنا کردن دقت و تمرکز، اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس استقلال و شادابی و نشاط در دانشآموزانمان تقویت میگردد و جرات ورزی، نیز در آنها پرورش داده میشود. در فعالیتهایی که کودکانمان انجام میدهند صبوری، استقامت و پشتکار را نیز میآموزند. در کلاس شنا کودکان با توجه به سطح توانمندی، گروهبندی میشوند و از طریق بازی به کسب مهارتهای شنا کردن میپردازند.