کلاس فعالیتهای هنری، فرصتی برای تقویت و تعمیق درک هنری کودکان است. مهمترین هدف در کلاس هنر، توانایی عینیت بخشیدن به افکار، تخیلات  و انتزاعات ذهن کودک است .

پروژههای هنری در این کلاس، سعی میکند تا کودک را با دنیا و جزئیات و قواعد آن درگیر کند. همچنین کودک سعی میکند تا درگیریها و دغدغههای ذهنیاش را با فرا گرفتن مهارتهای هنری و تکنیکهای متنوع به یک خروجی بصری تبدیل کند.