این کلاس، مجموعهای از فعالیتهای زبانی _کلامی، حرکتی و هنری را در بر میگیرد و به کودکان این فرصت را میدهد تا با فعالیتهای مورد علاقهی خود به یادگیری زبان انگلیسی مشغول شوند. کودکان از طریق گوش دادن به مکالمات روز مرهی مربی خود و تماشای ویدئوها به تقویت قوهی شنیداری خود کمک کرده و همچنین به تمرین آموختههای خود در غالب فعالیتهای گروهی میپردازند.