این کلاس در دورهی  پیش دبستانی فرصتی برای کودکان فراهم می آورد تا تکنیکهای پایهی ورزشهای تخصصی را تمرین نموده و علاوه بر پرورش تواناییهای حرکتی خود، لذت انجام فعالیتهای حرکتی را در دنیای تخیلی به مرحلهی اجرا در بیاورند. به عنوان مثال حرکات  حیوانات جنگل را تقلید کرده که به موجب آن عضلات درشت خود را تقویت  نموده و هماهنگی میان آنها را ارتقاء میدهند  و به این شکل میتوانند از نظر جسمانی آمادهی یادگیری یک ورزش تخصصی شوند.