مهارتهای تفکر به کودکان فرصت کندوکاو در آن جنبه از زندگی را میدهد که جوابهای آسان و قطعی ندارند. در این فضای کلاسی کودکان  فرصت بحث و گفتوگو با یکدیگر را در شرایطی دارند که ایدههای یکدیگر را دنبال میکنند و از خود و دیگران سؤال میکنند. کلاس تفکر ما را به چالش میکشاند تا سؤال کنیم و فراتر از پاسخهای ساده و بدیهی پیش برویم. مجموعه داستانهای فلسفی  برای کودکان، آنها را تشویق میکند تا دلیل بیاورند ، تمایز قائل شوند،   فکر باز داشته باشند، فعالانه گوش دهند و به یکدیگر احترام بگذارند.