بازیهای گروهی به دو گروه بازیهای «مشارکتی» و «رقابتی» تقسیم میشوند. در کلاس بازیهای استراتژیک علاوه بر آنکه کودکان بازیهای قاعدهمند را تمرین میکنند، به رقابت سالم با یکدیگر میپردازند. با توجه به این که فرزندان ما در زندگی خود گاهی با دیگران مشارکت دارند و گاه رقابت؛ ضروری است تا جهت آمادگی برای ورود به این دو حوزه، از هر دو نوع بازیها بهرهمند شوند. در این شرایط میآموزند که برای رسیدن به هدف واحد با دیگران تعامل دوستانه داشته باشند و دیگر آنکه رفتار صحیح در برابر شکست و پیروزی از خود بروز دهند.

« اهداف کلاس بازی های استراتژیک »

افزایش قدرت حل مسئلهی کودکان

پرورش قدرت استدلال ذهنی

ارتقاء مهارتهای اجتماعی به هنگام بازیهای گروهی

افزایش انعطاف پذیری اجتماعی و رعایت و پیروی از قوانین گروه

توانایی کنترل و مدیریت خود و دیگران به هنگام مواجهه با هیجانات شدید به هنگام شکست و پیروزی

آشنایی با مفاهیم پایه ی ریاضی مانند شمارش اعداد ، جمع کردن و ...

افزایش دقت و تمرکز

آشنایی با مفهوم سلسله مراتب و رعایت آن

داشتن تجربه ی رقابت سالم با همسالان

پرورش ابعاد متفاوتی از خود – مدیریتی ( استقامت و پشتکار ، مدیریت زمان و ...  ) و دیگر – مدیریتی ( ایجاد انگیزه ی تیمی ، مهارت مدیریت تیم و ... )