برنامهی  زبان آموزی دورهی دبستان شامل مهارت خواندن و مهارت نوشتن میباشد. روش آموزش مهارت خواندن به دانشآموزان شامل بخش نمایشی برای آموزش الفبا و همچنین روش کل به جز و جز به کل برای تثبیت حروف الفبا میباشد. در این کلاس همچنین به تقویت مهارتهای گفتاری نظیر گوش دادن، سخن گفتن،  تفکر و استدلال نیز پرداخته میشود.