هدف اصلی آموزش ریاضی به دانشآموزان، برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمرهی آنها میباشد. دانشآموزان در این کلاس با مهارتهای کسب مدلسازی ریاضی و حل مسئله، رشد مهارتهای تفکر و برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها و همچنین بهکار گیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامون خود، آشنا میشوند. به این شکل مفاهیم اصلی ریاضی را عمیقتر آموزش میبینند.