فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک میکند تا روشهای شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آنها باید این توانایی را کسب کنند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند. در واقع آموزش علوم بیشتر به آموزش یادگیری میپردازد. در فرایند علوم کودکان روش یافتن اطلاعات، آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آن را تجربه خواهند کرد.