آموزش قرآن باید از فضای جذاب، شاد و آرام بخش برخوردار باشد تا دانش آموزان مشتاقانه منتظر زنگ قرآن باشند.

برای فراهم آوردن چنین شرایطی  رعایت چند نکته ضروری میباشد. از جمله سهل و آسان جلوه دادن فرآیند یادگیری، پرهیز از سخت گیری و توجه داشتن به تفاوتهای فردی، جذاب و فعال کردن آموزش از طریق قصهگویی، نمایش و مشارکت دادن آنها در فرایند آموزش.

در مدرسه سلاله، کلاس قرآن را به صورتی برگزار میکنیم تا بچهها خاطرهای خوش از کلاس داشته باشند و با خاطرهی خوب با مسائل دینی آشنا شوند. با خواندن شعرها و داستانهای قرآنی فضای خوبی ایجاد میکنیم و توجه خود را بیشتر به سویی میبریم که بچهها به آن علاقهمندتر هستند. از جمله اهدافی که در کلاس اول پوشش داده میشود عبارتند از: آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی در معاشرت با دیگران، تفکر دربارهی خلقت پدیدههای خدا و زییایی طبیعت و آگاهی از محبت خدا به انسان (نعمات خدا) و آشنایی با آموزههای قرآنی در قالب پیامهای قرآنی. همچنين برخی از فعالیتهایی که در کلاس با دانشآموزان انجام میدهیم عبارتند از: 

پیامهای قرآنی، داستان سازی در مورد تصاویر، شعر و سرود، داستانهای قرآنی، اجرای نمایشهای قرآنی میباشد.